ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ Enkidu ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ

ພວກເຮົາຢູ່ນີ້ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ

Enkidu ຖືກສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍວິໄສທັດສຳລັບການບໍລິການທີ່ສາມາດສົ່ງມອບສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ, ແຕ່ວ່າ, ໃນຊ່ວງໄລຍະເບຕ້າຂອງພວກເຮົານີ້, ພວກເຮົາອາດຈະປະສົບກັບອຸປະສັກແດ່ໜ້ອຍໜຶ່ງ. ພວກເຮົາຈຶ່ງຂໍອະໄພລ່ວງໜ້າມານະທີ່ນີ້ ຖ້າມີສິ່ງຕ່າງໆທີ່ຍັງບໍ່ລົງຕົວປານໃດ. ຄຳຮ້ອງເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານ ຈະຖືກຕອບກັບໄວທີ່ສຸດ, ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດ Enkidu ໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນໃນແຕ່ລະມື້.

ມີຄຳຖາມບໍ?

ຖາມທຸກຄົນ

ສະມາຊິກໃນຊຸມຊົນ Enkidu ຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບສະໜູນຂອງພວກເຮົາ ສາມາດຊ່ວຍຕອບຄຳຖາມ, ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ສົນທະນາທຸກຢ່າງທີ່ກ່ຽວກັບ Enkidu ໄດ້.

ແບ່ງປັນແນວຄວາມຄິດຂອງທ່ານໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້, ຫຼື ໃຫ້ພວກເຮົາຊ່ວຍທ່ານ