ເປັນຜູ້ທຳອິດທີ່ສຳຜັດກັບຄວາມແຕກຕ່າງຈາກ Enkidu

ເຂົ້າຮ່ວມນໍາພວກເຮົາ

Scroll Down