ວິທີການເຮັດວຽກຂອງ Enkidu ສຳລັບທຸລະກິດ

step-1

ສ້າງໂປຣຟາຍ ທຸລະກິດ

step-2

ອອກແບບໂປຣແກຣມລາງວັນການຕອບແທນ

step-3

ປັບແຕ່ງຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆຂອງທ່ານ

step-4

ສົ່ງເສີມການສະໜັບສະໜູມທາງສັງຄົມ

step-5

ເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບພະນັກງານ

step-6

ກ້າວສູ່ການຖ່າຍທອດສົດ

step-7

ແບ່ງປັນຄວາມຮັກ

step-8

ຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທ່ານ

ເຂົ້າຮ່ວມນຳພວກເຮົາ